Bismillah Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb yang Maha Perkasa. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam. Amma Ba’du
Alhamdulillah pembangunan Masjid Arrumi sudah mulai dibangun. Pembangunan awal hanya satu tingkat dan akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya.
Semoga muhsinin yang telah menginfakan hartanya senantiasa diberi kemudahan dan diganjar dengan ganjaran yang banyak dari Allah azza wa jalla.